Dotacje unijne dla wsi
Dużo szczegółów o PROW 2014-2020

Dotacje.jpgTekst: Olga Gajda

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zmienia oblicze polskiej wsi. Tak było w perspektywie 2007-2013 i tak będzie co najmniej do 2020 r. Z dotacji oferowanych z PROW korzystają m.in. rolnicy hodujący konie, produkujący siano, słomę czy owies, a także prowadzący agroturystykę. W najbliższych latach czekają ich więc finansowe żniwa. Do zainwestowania jest 13,5 mld euro.

By nie było tak słodko, ci rolnicy którzy skorzystali z dotacji w latach 2007-2013, mogą nie mieć już prawa do wsparcia z puli na lata 2014-2020. Ponadto korzystanie z pomocy nowego PROW-u zawiera wiele ograniczeń. Bywa, że warunki uzyskania dotacji z jednego działania wykluczają pomoc z innego. Z kolei w sytuacji, gdy dopuszczalne jest sumowanie pomocy z kilku działań czy poddziałań PROW, automatycznie przysługiwać będą wtedy niższe kwoty. Na pierwszy więc rzut oka przepisy PROW 2014-2020 w znacznym stopniu uszczupliły grupę potencjalnych wnioskodawców, w szczególności w porównaniu z PROW 2007-2013.

15 działań z dotacjami

W PROW 2014-2020 część dotacji skierowana jest do małych i średnich gospodarstw, w których produkowana jest żywność podwyższonej jakości, w tym także żywność ekologiczna. Zaplanowano także dofinansowanie na tworzenie miejsc pracy na wsi, o które będą mogli zabiegać rolnicy i mikro- lub małe firmy świadczące usługi dla rolnictwa. W sumie budżet PROW 2014-2020 to około 13,5 mld euro, który składa się z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (około 8,5 mld euro) oraz polskiej składki (około 5 mld euro). Łącznie realizowanych będzie 15 działań. Dla rolników posiadających konie lub je hodujących pomocne mogą być takie poddziałania, jak np.: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych” oraz „Premie dla młodych rolników”. Głównym celem dofinansowania z nowego PROW jest poprawa konkurencyjności polskiego rolnictwa. Ogólnie więc dotacje mają przyczyniać się do:

- ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich,

- wprowadzania innowacji w rolnictwie i leśnictwie,

- ochrony i wzmacniania ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.

Na razie nie ma jeszcze wyznaczonych terminów składania wniosków.

 

Na stajnie i pastwiska

Poddziałanie 4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” zaciekawi niejednego rolnika. To dotacje m.in. na inwestycje na obszarach Natura 2000, jak i poza nimi. W przypadku chronionych terenów rolnikom przysługiwać będzie pomoc na:

• zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych,

• wyposażanie pastwisk,

• budowę pomieszczeń inwentarskich i wyposażenie do produkcji zwierząt trawożernych (!).

Pomoc finansowa dotycząca gospodarstwa na obszarze Natura 2000 przysługuje na pokrycie: 60% kosztów kwalifikowalnych (przewidzianych do finansowania w ramach dotacji) w przypadku młodych rolników oraz 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych beneficjentów. Dotacja maksymalnie będzie mogła wynieść 200 tys. zł albo 500 tys. zł. Pierwsza kwota jest graniczna dla inwestycji niezwiązanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich. Druga dotyczy budowy, adaptacji lub modernizacji budynków inwentarskich.

Z kolei wśród rolników posiadających gospodarstwa poza obszarami Natura 2000 o dotacje mogą starać się zarówno rolnicy prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych, a także grupy takich rolników (co najmniej dwóch rolników pragnących wspólnie zrealizować inwestycję). Niestety nie przewidziano wsparcia zakupu zwierząt.

Dofinansowanie zaplanowano natomiast na:

• budowę lub modernizację budynków lub budowli,

• zakupy (w tym instalację) lub leasing,

• kupno, instalację, budowę infrastruktury technicznej,

• pokrycie kosztów, m.in.: przygotowania dokumentacji technicznej, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, opłat za konsultacje,

• zakładanie sadów i plantacji krzewów owocowych,

• zakup oprogramowania komputerowego, patentów, licencji, praw autorskich czy znaków towarowych.

Wysokość dofinansowania ustalono w granicach 50-60% kosztów kwalifikowanych. Maksymalnie będzie można wnioskować o dotacje w wysokości: 900 tys. zł na rozwój produkcji prosiąt, a w innych przypadkach 500 tys. lub 200 tys. zł.

Więcej przeczytasz w lutowym numerze miesięcznika "Konie i Rumaki"