Prawo
Proces rejestracji klubu sportowego prowadzonego w formie stowarzyszenia

Tekst: Łukasz Walter
Foto: Piotr Filipiuk

Osrodek.jpgKwestia zakładania klubów sportowych była już poruszana na łamach „Koni i Rumaków”, ale z innej strony. Tym razem nie będę przedstawiał problematyki klubów sportowych jako takich, ani form, w jakich one działają, bo to już zrobiłem w jednym z poprzednich numerów, ale skupię się na omówieniu procesu rejestracji klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia. Znaczna bowiem większość klubów jeździeckich działa właśnie w tej formie. Póki co, rzadko decydujemy się na tworzenie klubów działających w formie spółek. Do zakładania i rejestracji klubów jeździeckich działających w formie stowarzyszeń stosować będziemy przede wszystkim normy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz normy ustawy Prawo o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. Obie wskazane ustawy regulują bowiem działalność szczególnego rodzaju stowarzyszeń, jakimi są kluby sportowe.

Na wstępie należy wyjaśnić, co będziemy rozumieli pod pojęciem klubu sportowego. W tej mierze ustawa wskazuje nam, że klubem sportowym jest organizacja, której zadaniem jest prowadzenie działalności sportowej, a więc wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Kluby sportowe zgodnie z ustawą posiadają osobowość prawną, a więc nie mogą być prowadzone w formie stowarzyszenia zwykłego. W związku z tym, powszechnie spotykam się z opinią, że kluby sportowe prowadzone w formie stowarzyszenia muszą być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. W mojej ocenie takie założenie jest błędne. Możliwe jest bowiem prowadzenie klubu sportowego w formie stowarzyszenia, będącego osobą prawną bez wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 4 ust. 7 w zw. z art. 4 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji. Jak dalej wskazuje ustawa, przepis ten stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. O ile więc tworzony przez nas klub nie będzie prowadził działalności gospodarczej, to nie ma konieczności rejestracji takiego klubu w KRS. Klub taki jest rejestrowany przez właściwego starostę i w ten sposób uzyskuje osobowość prawną. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia kosztów, bowiem rejestracja klubu w KRS, nawet jeżeli nie korzystamy z pomocy prawnika, kosztować nas będzie znacznie więcej niż rejestracja u starosty. Nie będziemy już musieli ponosić kosztów związanych z wpisem i ogłoszeniami, a zapłacimy jedynie opłatę administracyjną w wysokości 10 zł.

Dokumenty rejestrowe

Zgodnie z ustawą o sporcie w celu założenia klubu sportowego należy złożyć wniosek do właściwego starosty o wpis klubu do ewidencji. Do wniosku należy załączyć:
1) statut,
2) listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy,
3) informację o adresie siedziby klubu sportowego.

Głównym dokumentem regulującym działalność klubów sportowych jest ich statut. Prawo o stowarzyszeniach przewiduje obligatoryjne informacje, które muszą zostać zamieszczone w statucie, a bez których zarejestrowanie klubu będzie niemożliwe. Zgodnie zatem z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach statut stowarzyszenia określa w szczególności:
1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
3) cele i sposoby ich realizacji,
4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
8) zasady dokonywania zmian statutu,
9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Więcej przeczytasz w sierpniowym numerze "Koni i Rumaków".